Objektová tvorba (ve veřejném prostoru)

Predátoři a plameňáci na Scholastice

Studium je soustředěno na objektovou tvorbu a prostorové výtvarné realizace ve veřejném prostoru. V ateliéru se vede nejen k poznání elementárních zákonitostí architektury tvaru, proporcí a prostorových vztahů, ale především odkrývání společenských vztahů ve veřejném prostoru v tom nejširším slova smyslu. Ateliér Predátoři a plameňáci pojímá nejrůznější disciplíny jako například objektovou tvorbu, místně specifické umění, scénografii, instalace a intervence v exteriéru, realizace v architektuře a společensky angažovaná díla ale i celé výtvarně pojednané „kampaně“ ve veřejném prostoru: Víme a naučíme: Jak vytvořit vizuál celé demonstrace, jak vybudovat strategii a realizovat guerilla marketing ve prospěch společenský prospěšného subjektu, jak připravit angažovaný happening a jiné umělecko-politické aktivity, kterým je potřeba dát výtvarnou formu, jak úspěšně prostřednictvím výtvarného díla ve veřejném prostoru komunikovat s cíleným segmentem společnosti, jak svou realizaci úspěšně mediálně prezentovat a napojit na umělé i reálné sociální sítě.

Nedílnou součástí výuky je také pořádání pravidelných konzultací, seminářů, přednášek a komentovaných prohlídek výstav a exteriérových realizací i návštěv ateliérů současných vizuálních umělců zabývající se tvorbou ve veřejném prostoru tak, aby se naučili studenti samostatně přemýšlet v kontextu současného uměleckého diskurzu. Při společných konzultacích a plánovaných studentských projektech jsou preferována taková soudobá témata, která studenty intelektuálně podněcují a motivují k dalšímu sebevzdělávání. Osobní konzultace a výuka je zaměřena na individuální potřeby a možnosti studenta, na urychlení jeho vlastního vývoje směřující k originálnímu a úspěšnému, funkčnímu pojetí prostorové tvorby ve veřejném prostoru. V tom by nám měl pomoci kolektivní duch, který chceme v ateliéru vyvolat. Intenzivní pracovní nasazení a společná tvůrčí metoda by pak vycházela ze vzájemné podpory a respektu. Naše pracovní metoda prostě spočívá v tom, že se máme rádi.

V ateliéru budeme navazovat kontakty nejen se světem umění a jeho profesními a institucionálními strukturami ale chceme intenzivně usilovat o spojení s širokou veřejnosti pro něž a v jejichž zájmu budeme realizovat svá díla. V ateliéru budou studenti motivováni a vzděláváni v porozumění sociální funkce umění. Vycházíme také z toho, že ne všichni uspějí nebo chtějí uspět ve světě tzv. vysokého umění a galerijního provozu, ale že práce umělecká muže mít mnoho rozličných, společensky prospěšných podob – poradenskou, pedagogickou, kultivační, užitou, sociální a politickou. Ateliér je určen těm, kteří se ani ve své tvorbě nevyhýbají své společenské zodpovědnosti. Jsme přesvědčeni, že umění vděčí za svoji autonomii svým podílem na naplňování ideálu rovnosti a solidarity, solidarity mezi lidmi i přírodou. Nebudeme se tedy uzavírat do tvůrčího a uměleckého světa a vlastního ateliéru. Naopak budeme se studenty proaktivně komunikovat se státními, městskými institucemi a veřejně prospěšnými organizacemi a zaměříme se na službu veřejnosti.

Letní semestr 2022:
Kurz začíná 3. března a s ohledem na vládní opatření bude výuka vedena kombinovanou nebo zcela distanční formou.

Cena
7.900 Kč