Marketingová komunikace

Schopnost prezentovat přednosti firmy, produktu nebo sebe sama, je základní předpoklad úspěchu. Síla reklamní prezentace potom silně závisí na vhodně zvoleném mixu marketingové komunikace. Přednáškový cyklus předmětu provede studenty fungováním masových médií, komunikačními kanály i problematikou public relations. Osvojí si základy etiky a práva v reklamě a za pomoci stáže v reklamní agentuře získají reálnou zkušenost z praxe. Jako budoucí designéři dokáží využít marketingovou komunikaci ve vlastní prospěch a kvalitně prezentovat svou tvorbu.