Dějiny pohyblivého obrazu

Cílem předmětu je seznámit studenty se specifiky a historií pohyblivého obrazu. Ten chápeme jako soubor širokého spektra médií spadajících jak do oblasti umění (kinematografie, videoart, video v galerijním provozu, on-line,…), tak do širší oblasti vizuální kultury (hudební video, pohyblivý obraz ve veřejném prostoru, digitální média, reklama,…televize). Předmět je koncipován jako vybrané kapitoly z historie obrazových médií, jejich minulost a genealogie je nazírána skrze přítomnost prostřednictvím případových studií. Historie je tedy zpřítomněna pomocí ukázek či projekce celých děl. Důležitou součástí kurzu je odhalování praktických postupů tvorby děl vzhledem k výrazovým prostředkům kamery, střihu a dalším obrazovým a významovým vrstvám. Předmět se snaží pokrýt historii médií pohyblivého obrazu v celé jejich šíři. Důraz je kladen na využití pro vlastní autorskou práci.