Stanovy Spolku

Scholastika, z.s. STANOVY SPOLKU

I. Úvodní ustanovení

 1. Název spolku: Scholastika, z. s. (dále jen „Scholastika«).
 2. Sídlo spolku: Praha 7 - Holešovice, Schnirchova 662/22, PSČ 170 00

II. Statut IMP

 1. Scholastika je dobrovolný nezávislý spolek sdružující své členy na základě společného zájmu.

lII. Účel činnosti

 1. Účelem činnosti Scholastiky je zejména;
  a) Rozvoj, prohlubování a propagace nezávislého uměleckého vzdělávání založeného na dialogu mezi žákem a učitelem, sledování aktuálního stavu teorie umění a designu a rozvoj nezbytných produkčních schopností členů Scholastiky,
  b) Zajištění platformy pro realizaci vlastních uměleckých projektů členů spolku, jakkoliv jsou smělé,
  c) Vytvoření alternativy ke klasickému vzdělávacímu systému v umění a designu otevřené všem zájemců o aktivní uměleckou tvorbu.
 2. Tohoto účelu dosahuje Scholastika rozvojem komunity členů se zájmem o naplňování svých cílů, pořádáním přednášek, výstav a konferencí, zajišťováním prostoru pro tvůrčí činnost a dialog, rozvojem vnitrostátní i mezinárodní spolupráce se zájmovými organizacemi s podobným zaměřením a spoluprací s orgány veřejné správy a orgány Evropské Unie.

IV. Členství v IMP

 1. Členem Scholastiky mohou být fyzické osoby a právnické osoby, které souhlasí se stanovami, všeobecnými obchodními podmínkami a účelem činnosti Scholastiky.
 2. Členství vzniká dnem přijetí za člena, po řádném vyplnění přihlášky, uhrazení rezervačního poplatku a následně kurzovného (členského příspěvku) a podpisu členského formuláře.
 3. Rozlišuje se dvojí členství:
  a) organizační členové se dlouhodobě podílejí na řízení Scholastiky a zajišťují předpoklady pro její fungování
  b) studijní členové nemají právo rozhodovat na členské schůzi a podílejí se pouze na té činnosti Scholastiky, kterou určí členská schůze nebo výbor.
 4. O přijetí za člena Scholastiky rozhoduje na základě písemné přihlášky výbor, nejpozději na své nejbližší schůzi. Výbor zároveň v souladu s přihláškou rozhodne, zda zájemci vzniká členství organizační nebo studijní.
 5. Dokladem o členství je potvrzení o členství ve formě podepsaného členského formuláře.
 6. Členství zaniká:
  a) vystoupením člena písemným oznámením výboru,
  b) zrušením členství na základě rozhodnutí členské schůze v případě, že jednání člena bylo v rozporu se stanovami Scholastiky,
  c) zánikem spolku,
  d) úmrtím člena,
  e) vyloučením na základě rozhodnutí výboru v případě prodlení se zaplacením členského příspěvku (kurzovného) po dobu delší než pět (5) pracovních dnů od výzvy k jeho zaplacení.
  f) v případě studijních členů, kteří byli přijati za členy na dobu určitou (jeden semestr), členství zaniká též uplynutím doby, na níž byli za členy přijati.

V. Práva a povinnosti organizačních členů Scholastiky

 1. Organizační člen Scholastiky má právo zejména:
  a) podílet se na činnosti a naplňování účelu Scholastiky,
  b) volit a být volen do orgánů Scholastiky,
  c) zúčastnit se a hlasovat na členské schůzi,
  d) obracet se na orgány Scholastiky s podněty a připomínkami a žádat o jejich vyjádření.
 2. Organizační člen Scholastiky má povinnost zejména:
  a) dodržovat stanovy Scholastiky,
  b) dbát o dobré jméno Scholastiky a počínat si tak, aby svým jednáním nezpůsobil Scholastice škodu nebo jinou újmu,
  c) podílet se na plnění činností plynoucích z účelu Scholastiky,
  d) svědomitě vykonávat funkce v orgánech Scholastiky.
 3. Organizační členové mohou být v souladu s rozhodnutím výboru povinni hradit členské příspěvky ve výši a se splatností uvedenou v rozhodnutí výboru.

VI. Práva a povinnosti studijních členů Scholastiky

 1. Členství studijního člena vzniká vždy na dobu určitou (jeden semestr kurzů), a to na základě doby uvedené v přihlášce a následně schválené při přijetí za člena výborem. V rámci přihlášky zájemce o členství dále uvede, o využívání jakých vzdělávacích služeb má zájem. V případě přijetí za člena výbor studijnímu členovi dále potvrdí, jakých vzdělávacích služeb je oprávněn využívat.
 2. Studijní člen Scholastiky má právo zejména:
  a) podílet se na činnosti a naplňování účelu Scholastiky,
  b) navštěvovat veškeré akce, výuku Scholastiky (dle své přihlášky a potvrzení výboru) a další činnost, pokud není přítomnost Studijních členů výslovně vyloučena rozhodnutím výboru nebo Členské schůze,
  c) obracet se na orgány Scholastiky s podněty a připomínkami a žádat o jejich vyjádření.
 3. Studijní člen Scholastiky má povinnost zejména:
  a) dodržovat stanovy Scholastiky,
  b) dbát o dobré jméno Scholastiky a počínat si tak, aby svým jednáním nezpůsobil Scholastice škodu nebo jinou újmu,
  c) podílet se na plnění činností plynoucích z účelu Scholastiky, pokud se zaváže k plnění dílčích úkolů, svědomitě vykonávat funkce v orgánech Scholastiky.
  d) Studijní členové Scholastiky jsou povinni platit Scholastice členské příspěvky stanovené rozhodnutím výboru spolku. Informaci o výši a splatnosti členského příspěvku pověřený člen výboru Scholastiky sdělí příslušnému studijnímu členu Scholastiky, nebo zájemci o členství.

VII. Orgány Scholastiky

 1. Orgány Scholastiky tvoří výbor a členská schůze.

VIII. Výbor Scholastiky

 1. Statutárním orgánem Scholastiky je výbor. Výbor za svou činnost odpovídá členské schůzi.
 2. Výbor Scholastiky je tříčlenný, funkční období výboru je dvouleté, prodlužuje se automaticky na další dvouleté období, pokud se nerozhodne na základě návrhu jednoho ze členů výboru jinak.
 3. Členy výboru volí, případně odvolává, členská schůze Scholastiky na svém zasedání.
 4. V případě, že počet členů výboru klesne pod tři, je výbor povinen svolat zasedání členské schůze, která zvolí náhradní členy výboru pro zbytek jeho funkčního období. V případě, že výbor zasedání členské schůze k volbě náhradních členů výboru nesvolá, proběhne volba náhradních členů výboru na nejbližším zasedání členské schůze.
 5. Výbor organizuje a řídí činnost Scholastiky v období mezi zasedáními členské schůze v souladu s úkoly, kterými jej pověří členská schůze.
 6. Výbor rozhoduje o následujících záležitostech Scholastiky:
  a) volí ze svých členů předsedu a dva místopředsedy, přičemž souběh více funkcí u jedné osoby není možný,
  b) svolává zasedání členské schůze nejméně dva týdny před jejím konáním a připravuje podklady pro její rozhodování,
  c) informuje členy Scholastiky o připravovaných akcích a chodu Scholastiky,
  d) rozhoduje o přijetí nových členů,
  e) spravuje finance spolku a vede účetní evidenci v souladu s obecně závaznými právními předpisy; každoročně předkládá členské schůzi zprávu o hospodaření včetně finanční závěrky.
 7. Výbor rozhoduje nadpoloviční většinou členů z aktuálního počtu členů výboru.
 8. Předseda a místopředsedové zastupují Scholastiku navenek, každý z nich je oprávněn právně zastupovat Scholastiku navenek a jednat jejím jménem a na její účet samostatně, a to ve všech záležitostech Scholastiky.

IX. Členská schůze

 1. Nejvyšším orgánem Scholastiky je členská schůze. Členskou schůzi tvoří všichni členové Scholastiky.
 2. Zasedání členské schůze svolává výbor Scholastiky dle potřeby, nejméně však jednou ročně.
 3. Členská schůze je usnášeníschopná za přítomnosti nadpoloviční většiny všech členů. Nesejde-li se ve
  stanovenou dobu potřebný počet členů, koná se zasedání členské schůze o hodinu později za jakéhokoliv počtu účastníků.
 4. Členská schůze rozhoduje zejména o následujících záležitostech:
  a) o změně stanov,
  b) projednává a schvaluje rozpočet Scholastiky, výroční zprávu Scholastiky a roční uzávěrku
  hospodaření,
  c) hodnotí činnost dalších orgánů Scholastiky a jejich členů,
  d) rozhoduje o zrušení Scholastiky s likvidací nebo o její přeměně,
  e) volí a odvolává členy výboru,
  f) pověřuje výbor plněním úkolů k naplňování účelu Scholastiky.
 5. Členská schůze rozhoduje na svém zasedání na základě hlasování. Hlasovat na členské schůzi mohou pouze organizační členové, studijní členové se mohou zúčastnit pouze s hlasem poradním. Hlasovací právo všech organizačních členů Scholastiky je rovné. Rozhodnutí je přijato, jestliže pro něj hlasuje prostá většina organizačních členů přítomných na zasedání. O změně stanov Scholastiky nebo o jejím zrušení či přeměně rozhoduje členská schůze dvoutřetinovou většinou všech přítomných organizačních členů.

X. Zrušení Scholastiky

 1. Scholastika zaniká:
  a) dobrovolným rozpuštěním,
  b) sloučením s jiným spolkem na základě rozhodnutí členské schůze nebo
  c) rozhodnutím soudu.
 2. Zaniká-li Scholastika dobrovolným rozpuštěním, rozhodne současně členská schůze o způsobu majetkového vypořádání.