Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky pro pořádání kreativních a vzdělávacích kurzů Scholastika z. s. platné od 1. 1. 2023

1. Úvodní ustanovení

Pojmy
„Společností“ se rozumí Scholastika z. s., IČ: 03058395, se sídlem Římská 103/12 Praha 2 120 00.
„Studentem“ se rozumí jakákoliv fyzická či právnická osoba, která po splnění obchodních podmínek a v souladu se stanovami spolku se zapisuje do spolku Scholastika z. s. jako studijní člen/členka, vždy na období jednoho semestru (letního/zimního). Student svým zápisem do spolku uzavírá se Společností Smlouvu o výuce uměleckých kurzů. V případě, že Student objednává výuku pro více osob, mají tyto osoby při výuce stejné postavení jako Student, nejsou však oprávněny činit vůči Společnosti právní úkony související se Smlouvou. Je-li Student fyzickou osobou, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání, považuje se rovněž za „Spotřebitele“ dle zákona č. 634/1992 Sb., zákon o ochraně spotřebitele.
„Smlouvou“ se rozumí zápis za studijního člena*členku do spolku Scholastika.
„Všeobecnými obchodními podmínkami“ se rozumí Všeobecné obchodní podmínky pro výuku uměleckých kurzů Scholastika z. s.
„Nabídkou“ se rozumí Nabídka kurzů, ateliérů, cyklů přednášek, workshopů, seminářů, soustředění, speciálů pro výuku uměleckých kurzů u Scholastika z. s.
„Smluvní dokumentací“ se rozumí Členský formulář, Stanovy spolku, Smlouva, Všeobecné obchodní podmínky a Storno podmínky.
„Rezervačním poplatkem“ se rozumí nevratná částka činící sedm set korun českých (700 Kč) pokrývající provedení veškerých administrativních úkonů na straně Společnosti v rámci zpracování přihlášky Studenta. Rezervační poplatek se odečítá od celkové ceny kurzu. Pokud nebude rezervační poplatek uhrazen do 24 hodin od odeslání přihlášky ke studiu, tato přihláška se stává neplatnou.
„Kurzovným“ se rozumí celková cena kurzu nebo jejich kombinací uvedená ve Smlouvě za všechny Kurzy objednané Studentem.. Pokud student nezaplatí zbývající část kurzovného (členského příspěvku) do pěti (5) pracovních dnů od obdržení výzvy, jeho rezervační poplatek 700 Kč propadá a nebude zapsán/zapsána za člena/členku spolku a do kurzu nebude moci nastoupit, jeho místo bude přenecháno dalšímu zájemci.

Základní ustanovení
Práva a povinnosti Studenta při výuce uměleckých kurzů se řídí těmito Všeobecnými obchodními podmínkami, Storno podmínkami, Nabídkou a Smlouvou.

2. Smlouva

Uzavření Smlouvy
Smlouva se uzavírá elektronicky, na základě vyplnění Přihlašovacího formuláře, souhlasu se stanovami Spolku a následným podpisem tištěné podoby Členského formuláře.
Nedílnými součástmi Smlouvy jsou Všeobecné obchodní podmínky a Storno podmínky.
Po uzavření Smlouvy je Student povinen uhradit Rezervační poplatek a následně celé Kurzovné. Rezervační poplatek musí být uhrazen Společnosti nejpozději do 24 hodin od obdržení výzvy. Kurzovné musí být uhrazeno Společnosti nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od obdržení výzvy.

Zánik Smlouvy a Storno podmínky
Smlouva zaniká pouze v případě podání písemné žádosti jedné ze stran (Společnosti nebo Studenta) a je ukončena pouze po vzájemné dohodě obou stran. Student je oprávněn jednostranně odstoupit písemnou žádostí od Smlouvy bez uvedení důvodu. V tom případě se kurzovné do 14 dnů od zahájení výuky v daném semestru vrací v plné výši, mínus absolvované lekce a administrativní poplatek 700 Kč. Po uplynutí 14 dnů do doby 30 dnů od zahájení výuky v daném semestru se vrací poměrná část kurzovného ve výši 50 %, mínus absolvované lekce a administrativní poplatek 700 Kč. Po uplynutí 30 dnů od zahájení výuky v daném semestru se již nevrací žádná část kurzovného.
Pokud je členský příspěvek hrazen pomocí služby Benefit Plus nebo jiných zaměstnaneckých benefitů, zvyšuje se členský příspěvek o 15 % jeho původní výše.
Student je rovněž oprávněn odstoupit od Smlouvy zasláním e-mailu Společnosti na adresu kurzy@scholastika.cz.
Student pro potřebu vrácení kurzovného sdělí Společnosti číslo bankovního účtu pro vrácení plateb.
Společnost je oprávněna od Smlouvy odstoupit, pokud ve stanovené lhůtě před zahájením Kurzu nebude Studentem uhrazeno Kurzovné. Povinnost Studenta uhradit Společnosti storno poplatek na základě Storno podmínek tímto nezaniká.
Kterákoli ze smluvních stran je oprávněna od Smlouvy odstoupit, pokud ze strany Společnosti bude Kurz zrušen z důvodu nenaplnění minimální kapacity kurzu a Studentem nebude akceptováno žádné z náhradních řešení. V tomto případě povinnost Studenta uhradit Společnosti storno poplatek na základě Storno podmínek tímto zaniká.
Veškeré úkony související s ukončením Smlouvy musí být učiněny v písemné formě a doručeny druhé smluvní straně.

Předmět smlouvy
Předmětem Smlouvy je závazek Společnosti zajistit pro Studenta výuku uměleckých kurzů a závazek Studenta uhradit Kurzovné.
Student je povinen aktivně se účastnit výuky a všech aktivit spojených s výukou.

Nabídka
Společnost nabízí výuku uměleckých kurzů, a to v rámci kurzů, workshopů, seminářů, soustředění a speciálů. Kurzy, workshopy, semináře, soustředění a speciály nabízené Společností jsou uvedeny v přehledu nabízených kurzů. Nabídka je uveřejněna na internetové adrese Společnosti www.scholastika.cz.
Nabídka vymezuje zaměření a obsahovou náplň jednotlivých kurzů, workshopů, seminářů, soustředění a speciálů, včetně popisu průběhu výuky a stanovení konkrétních podmínek účasti.
Při uzavření Smlouvy jsou ve Smlouvě vymezeny kurzy, workshopy, semináře, soustředění a speciály, které jsou Studentem objednány pro výuku Studenta.

3. Výuka

Termín výuky
Termín zahájení výuky je specifikován vždy v aktuální Nabídce na internetové adrese www.scholastika.cz.
Výuka probíhá podle předem dohodnutého plánu, ve kterém jsou uvedeny nezbytné podrobnosti. Plán výuky je Společností a Studentem projednán při uzavírání Smlouvy.
Společnost se zavazuje, že dodrží termíny výuky odpovídající dohodnutému plánu výuky a rozvrhu výuky.
Společnost si vyhrazuje právo posunout zahájení kurzu v případě, že je to nevyhnutelné z technických důvodů. Pro případ, že výuku nebude možno ze závažných důvodů zajistit, je Společnost oprávněna zvolit náhradní způsob zajištění výuky. Student bude na tuto skutečnost předem upozorněn.

Změny v plánu výuky
Změna odsouhlaseného plánu výuky je možná pouze ve výjimečných případech. Důvodem pro změnu plánu výuky nejsou důvody spočívající ve změně časových možností Studenta, ztrátě důvodu k navštěvování kurzu na straně Studenta, změna okolností, za nichž se Student do kurzu přihlásil.
V případě závažných zdravotních důvodů trvajících déle než tři (3) týdny umožní Společnost Studentovi přerušení výuky a převedení alikvotní části kurzovného za nevyčerpanou část kurzu do jiného kurzu nebo semestru. Žádost o přerušení výuky je třeba doložit relevantním dokladem od lékaře (pracovní neschopenka apod.) bez zbytečného odkladu, nejpozději do dvou (2) týdnů od přerušení navštěvování kurzu.

Zrušení kurzu
Společnost má právo zrušit kurz z důvodu nenaplnění minimální kapacity kurzu, která je dána minimálním počtem 6 (šesti) studentů na jeden kurz, cyklus přednášek, ateliér nebo výuku softwaru. Společnost je povinna o zrušení kurzu informovat Studenta nejpozději tři (3) dny před plánovaným zahájením kurzu.
V případě zrušení kurzu je Společnost povinna nabídnout Studentovi náhradní řešení (možnost navštěvovat jiný kurz, převedení kurzovného na individuální výuku nebo vrácení kurzovného).

Kvalita výuky a lektorské zajištění výuky
Společnost se zavazuje zajistit personální obsazení lektorů dle konkrétní specifikace kurzu. Společnost se zavazuje pro výuku používat kvalifikovaných lektorů tak, aby byla zajištěna vysoká odborná úroveň výuky.
Maximální počet osob v kurzu je 18 studentů, neurčí-li Společnost jinak.
Minimální počet osob v kurzu je 6 studentů, neurčí-li Společnost jinak.

Výukové pomůcky
Rozsah výukových pomůcek bude studentovi sdělen lektorem na první hodině Kurzu.
Student je povinen si obstarat výukové pomůcky na vlastní náklady, neurčí-li Společnost jinak.

4. Kurzovné

Kurzovné
Cena za jednotlivé kurzy je uvedena v nabídce na internetových stránkách www.scholastika.cz. Cena je vždy uvedena s DPH.

Slevy z kurzovného
Společnost nabízí slevy z kurzovného v podobě množstevní slevy a slevy pro pokračující studenty.
Množstevní slevu Společnost poskytuje Studentovi při objednání více kurzů. Objednané kurzy musí být tímto způsobem zahrnuty do jedné Smlouvy. Podmínky poskytnutí množstevní slevy jsou uvedeny v Nabídce na internetových stránkách www.scholastika.cz.
Cenová zvýhodnění pro pokračující studenty je: 1 nebo 2 absolvované semestry = 5 % sleva na další semestr, 3 a více absolvovaných semestrů = 10 % sleva na další semestr.

Platební podmínky
Student je povinen uhradit sjednané Kurzovné nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od obdržení výzvy, pokud se individuálně nedohodne jinak.
Kurzovné je možné uhradit hotově v kanceláři Společnosti, převodem na účet nebo zakoupením dárkového poukazu vystaveného Společností.

5. Výsledky činnosti studenta
Při výuce Kurzů mohou být ze strany Studenta vytvořeny návrhy mnemotechnických pomůcek, kresby, fotografie, videa, umělecké výkony, hudební díla nebo jiná díla (dále jen „výsledky činnosti studenta“).
Student souhlasí, aby Společnost při realizaci své činnosti užívala jím vytvořené výsledky činnosti studenta. Student uděluje Společnosti neomezenou licenci k užití jím zhotovených výsledků činnosti studenta, a to v celku nebo jejich libovolné části.
Společnost je oprávněna výsledky činnosti studenta, a to i v částech, použít pro zhotovení multimediálních aplikací, nových zvukových či zvukově-obrazových záznamů či k výrobě jiných materiálů. Společnost je oprávněna při zpracování výsledků činnosti studenta tyto výsledky činnosti studenta nebo jejich části spojovat s díly jiných autorů a uměleckými výkony jiných výkonných umělců a přizpůsobovat a měnit tyto výsledky činnosti studenta pro účely jejich spojení s ostatními složkami nově vytvářeného díla. Společnost je oprávněna výsledky činnosti studenta užité k zařazení do nového audiovizuálního či jiného díla provést a zaznamenat pro prvotní záznam takovéhoto díla, dabovat je a opatřit je titulky či jinými komentáři. Student pro takovýto případ uděluje Společnosti výhradní a neomezenou licenci k užití výsledků činnosti studenta při užití nového audiovizuálního či jiného díla.
Společnost je dále oprávněna výsledky činnosti studenta libovolně upravovat, měnit a přizpůsobovat potřebám metody výuky uměleckých kurzů aplikované Společností.
Licence je poskytována jako nevýhradní, na dobu trvání majetkových práv, pro území celého světa, opravňující Společnost a třetí osoby odvozující svá oprávnění od oprávnění nabytých Společností k užití výsledků činnosti studenta v jakémkoli množství a v neomezeném počtu užití. Společnost je oprávněna, nikoli však povinna poskytnutou licenci využít.
Společnost je oprávněna výsledky činnosti studenta použít jakýmkoli známým technologickým postupem, včetně jejich užití v elektronické podobě pro on-line zpřístupnění ve veřejné informační síti.
Společnost může licenci k užití výsledků činnosti studenta poskytnout, zcela nebo zčásti třetím osobám, a to úplatně nebo bezúplatně, včetně oprávnění k dalšímu poskytnutí podlicence a k dalšímu postoupení licence.

6. Identifikační údaje Klienta
Student (je-li fyzickou osobou) prohlašuje, že si je vědom svých práv týkajících se ochrany jeho osobních údajů vyplývajících z obecně závazných právních předpisů, zejména zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Student je srozuměn a souhlasí s tím, že údaje o jeho osobě, resp. údaje o jiných fyzických osobách, které od něj Společnost získala, příp. získá, v souvislosti se sjednáním, uzavřením a správou Smlouvy, uchová ve své evidenci po dobu, po kterou je to nezbytné pro ochranu zájmů Společnosti a účelné pro budoucí nabízení služeb Společnosti a jejích obchodních partnerů, resp. po kterou to vyžadují obecně závazné právní předpisy, a že tyto údaje bude Společnost využívat pro zajišťování svých obchodních potřeb, zejména pro účely spravování Smlouvy, nabízení dalších služeb (i po ukončení Smlouvy), přičemž uvedené služby mohou jménem Společnosti zajišťovat rovněž třetí osoby.
Pokud Student – fyzická osoba požádá písemně Společnost, má právo, v souladu s platnou právní úpravou, na poskytnutí informací o údajích o něm zpracovávaných, účelu a povaze zpracovávání osobních údajů i o příjemcích osobních údajů.

7. Společná a závěrečná ustanovení

Společná ustanovení
Student se zavazuje písemně informovat Společnost o všech podstatných změnách týkajících se subjektu Studenta. Podstatnými změnami se rozumí zejména změny zapisované do obchodního rejstříku, náležitosti uváděné v občanském průkazu, změny v bankovním spojení, apod.
Písemnosti mohou být doručeny prostřednictvím držitele poštovní licence, osobním předáním nebo elektronickou poštou opatřenou zaručeným elektronickým podpisem dle zvláštních právních předpisů. Není-li možné písemnost zasílanou poštou doručit na poslední Studentem písemně oznámenou adresu, platí, že tato písemnost byla doručena pátý (5) pracovní den po jejím odeslání Studentovi prostřednictvím držitele poštovní licence.
Student odpovídá za včasné informování Společnosti o jakékoliv změně jeho adresy, resp. adresy pro doručování pošty.

Závěrečná ustanovení
Ostatní skutečnosti výslovně neupravené Všeobecnými obchodními podmínkami se řídí zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákonem č. 634/1992 Sb., zákon o ochraně spotřebitele.
Společnost je oprávněna jednostranně měnit Všeobecné obchodní podmínky, Nabídku a Storno podmínky. Aktuální znění Všeobecných obchodních podmínek, Nabídky a Storno podmínek je zveřejněno na internetových stránkách Společnosti www.scholastika.cz.